So Fresh, So Clean!

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en cliënt waarop BRUHN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BRUHN melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag BRUHN de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag in rekening brengen.

Betalingen
BRUHN vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BRUHN vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BRUHN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Aansprakelijkheid
BRUHN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BRUHN is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BRUHN is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Beschadiging & diefstal
BRUHN heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BRUHN meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BRUHN. Indien een klacht gegrond is, zal BRUHN de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BRUHN het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Amsterdam Skinfade Bruhn Barbershop